Informacje o placówce

Rys historyczny

Myśl powołania do życia na terenie Łobżenicy instytucji wychowawczej zaistniała w początkach lat 50 – tych ubiegłego wieku. 30.04.1951 r. minister sprawiedliwości wydał zarządzenie o utworzeniu w naszym mieście zakładu poprawczego dla chłopców. W związku z tym latem tego samego roku zostały dopełnione wstępne formalności odnośnie przejęcia budynków po zlikwidowanym Sądzie Grodzkim. 08.11.1951 r. zaczął urzędować pierwszy dyrektor – Walenty Polakiewicz, którego zadaniem było utworzenie bazy lokalowej i zatrudnienie kadry niezbędnej do prowadzenia tego typu placówki. Jej otwarcie zaplanowano na 01.01.1952 r. Równolegle organizowano bazę szkolną i warsztatową. 21.01.1952 r. przybył do Łobżenicy pierwszy wychowanek Już 01 lutego liczba podopiecznych była tak duża, że uruchomiono dla nich szkołę i warsztaty szkolne kształcące w zawodach: szewc, ślusarz i krawiec. W trakcie trwania prac założycielskich opracowane zostały pierwsze regulaminy, położono też podwaliny pod funkcjonowanie organizacji młodzieżowych i sekcji sportowych. 15.04.1953 r. w zakładzie poprawczym przebywało już siedemdziesięciu wychowanków, z których część zainteresowała się stolarstwem, dlatego też 01.07 1953 r. otwarto dla nich nowy kierunek kształcenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w czasie sześćdziesięcioletniego funkcjonowania kilkakrotnie zmieniał nazwę i przynależność resortową .

Nazwa placówki Lata obowiązywania nazwy Przynależność resortowa
Zakład Poprawczy w Łobżenicy 1951-1971 Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakład Wychowawczy w Łobżenicy 1971-1982 Ministerstwo Sprawiedliwości.Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy 1982-1983 Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy od roku 1983 Ministerstwo Oświaty i Wychowania.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lata 1999 – 2000 to czas przygotowania placówki do zmian strukturalnych i poprawy jej sytuacji lokalowej. Przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile, Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Oddziału Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Pile oraz licznych sponsorów w roku 1999 rozpoczął się okres remontów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W związku z tym podjęto działania ukierunkowane na poprawę wyglądu i estetyki placówki, na modernizację i standaryzację pomieszczeń internatu. Powstała również nowa pracownia informatyczna.

W tym samym roku dyrektor MOW mgr Bernard Król złożył do Starostwa Powiatowego w Pile oraz Kuratora Oświaty w Poznaniu wniosek o wyrażenie zgody na budowę sali sportowej. Został on pozytywnie rozpatrzony przez organ prowadzący. Początkowo miała to być mała sala sportowa przeznaczona tylko dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy. 25 stycznia 2000 r. Starosta Leszek Partyka oficjalnie poparł inicjatywę budowy tego obiektu. Aby był on nowoczesny, spełniał standardy krajowe i służył nie tylko wychowankom MOW, ale całej społeczności lokalnej, Zarząd Powiatu w Pile wraz z Radą Miejską Gminy Łobżenica podjęli uchwałę o wspólnej inwestycji pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym”. W marcu 2001 r. Gmina Łobżenica przekazała na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomość niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem hali sportowej.

Rozpoczęły się procedury przetargowe. W grudniu 2001 r. między Zarządem Powiatu Pilskiego a Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL sp. z o.o została zawarta umowa na wykonanie obiektu. Jeszcze w tym samym miesiącu wykonawca zajął plac budowy, a 06.02.2002 r. został uroczyście wmurowany akt erekcyjny, który podpisali:

Marszałek Sejmu RP – Marek Borowski,
Starosta Pilski – Leszek Partyka,
Dyrektor Wydziału Oświaty – Marian Barełkowski,
Burmistrz Łobżenicy – Stanisław Jendrzejewski,
Dyrektor MOW – Bernard Król,
Prezes BP PEBEROL sp. z.o.o – Leszek Sikora

Hala sportowa, oddana do użytku 01.09.2004 r, posiada pełnowymiarowe boiska do gry w tenisa ziemnego, w piłkę nożną halową, piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz dobrze wyposażoną siłownię, salę do ćwiczeń korekcyjnych, widownię na 240 miejsc siedzących i tyleż samo stojących jak również pomieszczenia socjalne. Pierwszy mecz rozegrano w dniu otwarcia obiektu między drużynami I ligi piłki siatkowej: JOKEREM Piła a CHEMIKIEM Bydgoszcz. Budowa hali została sfinansowana ze środków Powiatu Pilskiego i Gminy Łobżenica, przy wsparciu Totalizatora Sportowego.

Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytku, a także przeprowadzenie w placówce remontów, dzięki którym osiągnięto wymagane standardy pobytu wychowanków, to przejawy ciągłej troski o rozwój ośrodka, o tworzenie lepszych warunków do pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Zgodnie z tymi założeniami podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc dla wychowanków. Wybór padł na pomieszczenia po byłym Domu Dziecka w Kijaszkowie. Na wniosek dyrektora MOW 10.06.2009 r. uchwałą Zarządu Powiatu Pilskiego, któremu przewodniczył Starosta Tomasz Bugajski, ustanowiono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy trwałym zarządcą obiektów po byłym domu dziecka. Skutkowało to rozszerzeniem bazy lokalowej dla naszych wychowanków do 132 miejsc jak również stworzeniem nowych stanowisk pracy dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Rozpoczął się proces inwentaryzacji, tworzenia dokumentacji projektowo-adaptacyjnej oraz wykonywania robót budowlanych. 10.11.2009 r zostały zainicjowane prace remontowe prowadzone przez firmę SKORBUD.

Pomieszczenia administracji i obsługi jak i pomieszczenia szkolne oraz internatu wyposażono w meble, m.in. tapczany, stoły, krzesła, lodówki. Stworzono także pracownię informatyczną. Z kolei dla warsztatów szkolnych zakupiono drobny sprzęt, narzędzia i urządzenia do zajęć przysposabiających do pracy w zawodzie ślusarz .

Ważnym i niezbędnym elementem rozwoju placówki jest stała troska o odpowiedni dobór kadry pedagogicznej, co warunkuje prawidłowe jej funkcjonowanie oraz właściwą realizację celów statutowych. Na dzień dzisiejszy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosując odpowiednie oddziaływania resocjalizacyjno-dydaktyczne wpływa na minimalizację procesu demoralizacji wychowanków.

W czasie 60 lat funkcjonowania placówki przebywało w zakładzie poprawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym kilka tysięcy  nieletnich. Są to w większości absolwenci szkoły przysposabiającej do zawodu, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Dzięki dobremu przygotowaniu wielu z nich dziś wykonuje zawód ślusarza – spawacza nie tylko w kraju, ale również we Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Duża jest w tym zasługa dobrze przygotowanej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która z determinacją, pełnym poświęceniem i oddaniem pracowała i pracuje na rzecz tych, których codzienne życie nie rozpieszczało. Pojawiające się u podopiecznych niepowodzenia szkolne czy wręcz niemożność realizacji obowiązku szkolnego w domu rodzinnym połączone z łamaniem przepisów prawa nakładają na wszystkich pracowników obowiązek prawidłowego oddziaływania wychowawczego, niesienia pomocy, właściwego organizowania czasu wolnego jak również wprowadzania wychowanków w życie społeczne.

Wszystko realizowane jest po to, by osiągnąć cel wychowawczy, jakim jest prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie naszego absolwenta zgodnie z przyjętymi normami i zasadami społecznymi, prawnymi oraz kulturowymi.

Dyrektorzy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w jego 60-letniej historii

Polakiewicz  Wincenty (08.11.1951 r. – 25.07.1952 r.)
Madej Stefan (25.07.1952 r. – 05.01.1953 r.)
Polakiewicz Wincenty (05.01.1953 r. – 01.05.1954 r.)
Martyński  Franciszek (01.05.1954 r. – 15.09.1956 r.)
Masalski  Kazimierz (15.09.1956 r. – 31.12.1958 r.)
Sterling  Witold (15.02.1959 r. – 01.09.1961 r.)
Kaczor  Eugeniusz (01.08.1962 r. – 14.11.1964 r.)
Kochański  Teodor (01.12.1964 r. – 17.12.1971 r.)
Rutowicz  Edward (01.01.1972 r. – 31.08.1984 r.)
Jendrzejewski  Stanisław (01.09.1984 r. – 31.08.1992 r.)
Kostecka  Stefania (01.09.1992 r. – 31.08.1995 r.)
Jendrzejewski  Stanisław (01.09.1995 r. – 15.12.1998 r.)
Król  Bernard (16.12.1998 r. – 31.10.2015r.)
Eugeniusz Cerlak (1.01.2016r. – 31.08.2019)
Violetta Michalska (o1.09.2019 – 31.08.2020)
Dariusz Stypa (01.09.2020 – 31.10.2020r.)

Szczepan Rybacki – 1.11.2020r – 31.08.2022r.

Sebastian Dec – 1.09.2022r. – 21.03.2023r.

Szczepan Rybacki – 22.03.2023r. – nadal

Kadra kierownica MOW w 60-letniej historii ośrodka

Kierownicy internatu, wicedyrektorzy ds. wychowawczych

Walczykowski Stefan (1957 – 1962)
Kokot Bolesław (1962 – 1971)
Jendrzejewski Stanisław (1971 – 1972)
Kirschenstein Romuald (1972 – 1979)
Furst Karol (1979 – 1983)
Piątek Szczepan (1983 – 1985)
Dubilewicz Janusz (1985 – 1986)
Furst Karol (1986 – 1993)
Gołka Stanisław (1993 – 1994)
Fąs Witold (1994 – 1998)
Gołka Stanisław (1998 – 1999)
Furst Karol (1999 – 2005)
Romanek Andrzej (2005 – 2006)
Romanek Andrzej – wicedyrektor ds. wychowawczych (2006 – 2009)
Czarniecki Janusz – wicedyrektor ds. wychowawczych (2009 – 2013)
Stypa Dariusz – wicedyrektor ds. wychowawczych (2013 – 2016)

Bondyra Krzysztof – wicedyrektor ds. wychowawczych (2015-2016)

Rybacki Szczepan – wicedyrektor ds. wychowawczych (2016 – 2019)

Mariusz Maruda – wicedyrektor ds. wychowawczych – nadal

 

Kierownicy warsztatu

Smętek Kazimierz (1965 – 1988)
Orzeł Piotr (1988 – 1993)
Król Bernard (1993 – 1998)
Orzeł Piotr (1998 – 2015)

Dyrektorzy i kierownicy szkoły

Michalski Marian (1953 – 1955)
Bielawski Zygmunt (1955 – 1956)
Rutowicz Edward (1956 – 1972)
Daszko Stanisław (1972 – 1991)
Kamińska Krystyna (1991 – 1993)
Smolarz Henryk (1993 -1995)